ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ17/12/2561 เวลา 14:29:24
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายภูธณัญิ   สำหรับแผนก สำนักบริการวิชาการ
วาระการประชุม ประชุมหารือหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนจังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด

ห้องประชุม 5 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 11:24:45
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.จันทรา วิไลวรรณ    สำหรับแผนก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วาระการประชุม ประชุมปรึกษาหารือทำข้อตกลงปี 2562 ของ วกม.
รายละเอียด

ห้องประชุม 5 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 08:54:28
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางณัชชาภัทร อมรกุล    สำหรับแผนก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วาระการประชุม จัดทำแบบสอบถาม
รายละเอียด

ห้องประชุมรำไพพรรณี

อนุมัติ28/12/2561 เวลา 08:51:24
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพัชรี แย้มโกสุม   สำหรับแผนก สำนักงานเลขาธิการ
วาระการประชุม ประชุมสรรหานักวิชาการและประชุมงานบุคคล
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ21/12/2561 เวลา 23:20:03
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 15:30   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธีรพรรณ ใจมั่น    สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมเรื่องงานรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งโดยศิลปินพื้นบ้าน
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 14:50:51
วันที่ใช้ห้อง 04 ม.ค. 62 เวลา 15:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 15:40
ผู้ขอใช้ น.ส.ธีรพรรณ ใจมั่น    สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม การประชุมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความร่วมมือรณรงค์เลือกตั้ง
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ27/12/2561 เวลา 16:47:33
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นายน่านนที บัวอิ่น    สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม การประชุม Election Forum ครั้งที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม 5 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 17:34:49
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธเนศ ชำนาญนา    สำหรับแผนก หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
วาระการประชุม ประชุมของท่านรอง ฯ อรทัย
รายละเอียด

ห้องประชุม 4 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ26/12/2561 เวลา 12:00:28
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นันทวรรณ ประจวบ    สำหรับแผนก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
วาระการประชุม ประชุมคัดเลือกนักวิจัย
รายละเอียด

ห้องประชุม 5 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ03/01/2562 เวลา 11:44:11
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.มนฤดี ทองกำพร้า   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
วาระการประชุม ประชุมงานวิจัย วปท.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 48 รายการ