ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 6 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ13/03/2562 เวลา 10:14:36
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางดนยา พลไพรสรรพ์   สำหรับแผนก สำนักวิจัยและพัฒนา
วาระการประชุม ประชุมสำนัก สวพ.
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ18/03/2562 เวลา 10:23:46
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 10:30   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายน่านนที บัวอิ่น    สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
รายละเอียด

ห้องประชุมรำไพพรรณี

อนุมัติ12/03/2562 เวลา 15:14:02
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสฤษฎ์ กรวยทอง    สำหรับแผนก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงาน KPI CONGRESS
รายละเอียด

ห้องประชุมรำไพพรรณี

อนุมัติ20/03/2562 เวลา 10:54:49
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.พัชรา เสริมตระกูล    สำหรับแผนก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
วาระการประชุม ประชุมคัดเลือก นศ. 4ส10
รายละเอียด

ห้องประชุมรำไพพรรณี

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 12:35:05
วันที่ใช้ห้อง 26 มี.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   26 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายน่านนที บัวอิ่น    สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ20/03/2562 เวลา 14:43:35
วันที่ใช้ห้อง 26 มี.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   26 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นันทวรรณ ประจวบ    สำหรับแผนก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
วาระการประชุม ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร สสสส.10
รายละเอียด

ห้องประชุม 4 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ11/03/2562 เวลา 16:39:37
วันที่ใช้ห้อง 26 มี.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   26 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.วัชรา เชิงหอม    สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
วาระการประชุม ประชุมร่วมกับคุณพลีธรรม ตริยะเกษม
รายละเอียด

ห้องประชุม 5 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ21/03/2562 เวลา 13:35:45
วันที่ใช้ห้อง 25 มี.ค. 62 เวลา 10:30   ถึงวันที่   25 มี.ค. 62 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล    สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
วาระการประชุม ประชุมโครงการนวัตกรรมของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียด

ห้องประชุมรำไพพรรณี

อนุมัติ18/03/2562 เวลา 09:28:00
วันที่ใช้ห้อง 22 มี.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   22 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.พันธ์ศิริ ปัอมบุบผา    สำหรับแผนก หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
วาระการประชุม สัมภาษณ์ท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรองเลขาธิการเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน ฉบับที่ 6
รายละเอียด

ห้องประชุม 5 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ21/03/2562 เวลา 09:29:45
วันที่ใช้ห้อง 22 มี.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   22 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.รุจิราภรณ์ ต๊ะยาง    สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม รายงานผล VA Scan
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 52 รายการ