ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมรำไพพรรณี

อนุมัติ08/05/2562 เวลา 19:08:24
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.พัชรา เสริมตระกูล    สำหรับแผนก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
วาระการประชุม ประชุมคกก. วิชาการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 (1/62)
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ27/05/2562 เวลา 11:38:14
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง   สำหรับแผนก สำนักบริการวิชาการ
วาระการประชุม ประชุมสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 1 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ21/05/2562 เวลา 10:07:25
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางลักขณา สุขชื่น    สำหรับแผนก สำนักงานเลขาธิการ
วาระการประชุม คณะกรรมการการลงทุน
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ21/05/2562 เวลา 15:05:47
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.รุ่งนภา รุ่งรอด   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
วาระการประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมรำไพพรรณี

อนุมัติ08/05/2562 เวลา 14:58:05
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.สุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์    สำหรับแผนก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ22/05/2562 เวลา 15:51:08
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสมบัติ หวังเกษม    สำหรับแผนก สำนักบริการวิชาการ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มวิชาการ หลักสูตร นบส.11
รายละเอียด

ห้องประชุม 5 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ04/06/2562 เวลา 11:43:59
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.วลัยพร ล้ออัศจรรย์    สำหรับแผนก สำนักวิจัยและพัฒนา
วาระการประชุม ประชุมหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินภายใน (IQA 2562)
รายละเอียด

ห้องประชุม 4 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ06/06/2562 เวลา 16:28:38
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางกันธรัตน์ ลาเทศ    สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
วาระการประชุม ประชุมจัดทำหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงาน
รายละเอียด

ห้องประชุม 3 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ05/06/2562 เวลา 14:17:08
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.จันจิรา วัฒนพงษ์    สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
วาระการประชุม ประชุมสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
รายละเอียด

ห้องประชุม 4 ฝั่งสถาบัน

อนุมัติ04/06/2562 เวลา 10:09:54
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 15:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล    สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
วาระการประชุม ประชุมวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 50 รายการ